Inleiding

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet  bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt op die dag buiten werking gesteld. AVG is de Nederlandse invulling van de General Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe Europese wet voor databescherming. Deze nieuwe wet verscherpt niet alleen de regels uit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar voegt ook een aantal nieuwe verplichtingen toe. Dit heeft gevolgen voor alle bedrijven die gegevens verwerken van Europese consumenten.

Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens

Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres.

Verwerken

Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

De gebruiker bepaalt

Vanuit de noodzakelijke transparantie omtrent persoonsgegevensverwerking die is verbonden aan de AVG, willen wij de gebruikers van onze diensten zo veel mogelijk de controle geven over de verwerking van persoonsgegevens. Dat houdt in de basis in dat u, als afnemer van de diensten, akkoord gaat met de gegevensverwerking door ons. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om geen persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om dienst te kunnen leveren, kan dit tot gevolg hebben dat wij u deze dienst niet kunnen aanbieden.

Verzamelen van gegevens

G.A.O.M. Autorijschool verzamelt op verschillende manieren gegevens van onze klanten. Sommige gegevens worden door de klant aangeleverd, andere worden geautomatiseerd verzameld, namelijk door CBR. Daarbij maken wij dus gebruik van de diensten van derden. Voor zover de wet of andere geldende regelgeving dit bepaalt, krijgt u ook inzage in hun privacy beleid/-verklaring (www.cbr.nl/privacy).  Wij verzamelen gegevens van u om tot een overeenkomst te komen en om facturen op te stellen en bijvoorbeeld waar we u moeten ophalen of afzetten. Het CBR vraagt uw medische gegevens om te beoordelen of u rijgeschikt bent.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Gegevens over wie u bent

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekening. Dit doen we voor identificatie, om een overeenkomst op te stellen dus om u een dienst te kunnen leveren, om contact met u op te nemen, uw bestelling te volgen of om een factuur op te stellen.

Medische gegevens

Gegevens met betrekking tot uw geestelijke en lichamelijk toestand. Aan de hand van deze gegevens beoordeelt het CBR of u rijgeschikt bent.

Demografische gegevens

Gegevens waaruit blijkt waar u zich bevindt. Wij moeten u thuis of ergens anders ophalen om rijlessen te geven. Derhalve moeten wij weten waar u zich bevindt.

Betalingsgegevens

De cijfers van uw bankrekening. U betaalt aan ons  omdat u een overeenkomst met ons bent aangegaan voor het nemen van rijlessen.

Vastlegging e-mails/whatsapp

Regelmatig hebben wij ook email- of whatsappcorrespondentie. Uw vragen en of opmerkingen komen op de mail of op whatsapp binnen en voorzien u ook van antwoord. Ook maken wij afspraken voor de rijlessen.

Gegevens die we met andere partijen delen

Om onze diensten te kunnen leveren, werken wij samen met het CBR. Zij is het bevoegd orgaan tot afgifte van rijbewijzen, theorie etc. Via het CBR krijgen we te zien wanneer u bijvoorbeeld moet afrijden. Verder delen wij uw gegevens met geen andere partij

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens en met welk doel?

Om een relatie en overeenkomst (dienst) met u te kunnen aangaan. Om overeenkomsten en rijlessen uit te voeren. Om overeenkomsten met het CBR, waar we mee samenwerken ,aan te gaan en uit te voeren. Om wettelijke verplichtingen na te komen.

Bewaartermijnen

De gegevens die u ter beschikking stelt aan ons hetzij  via de mail, via whatsapp of anderzijds verschilt en er zijn verschillende bewaartermijnen. Dat is onder meer afhankelijk van de bewaarverplichtingen die er op de gegevens rusten en waar deze door een leverancier van ons wordt toegepast. Daaruit vloeit voort dat we in principe alle gegevens onbeperkt bewaren, totdat er geen zakelijke overeenkomst tussen u en ons en de samenwerkende bedrijven meer bestaat. Daarna worden de gegevens nog maximaal 7 jaar bewaard. Hiertoe zijn we wettelijk verplicht.

Als de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, zullen deze na 12 maanden worden verwijderd.

Uw rechten

De gegevens die wij vragen en/of die u ons verschaft, hebben wij nodig om u een dienst aan te kunnen bieden. U hebt het recht de persoonsgegevens die G.A.O.M. Autorijschool van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij wij deze rechten niet kunnen inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@gaomautorijschool.nl. Wel kunnen wij vooraf vaststellen dat dit verzoek van u afkomstig is. Wij kunnen dan telefonisch contact met u opnemen. Op deze manier beschermt u uw privacy. Wij zullen vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Klachten

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van wij op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Invoeringsdatum

Bovenstaande privacyverklaring treedt uiterlijk 25 mei 2018 in werking. Deze kan aangepast worden in geval bepalingen ontbreken of indien regelgeving om aanpassingen vraagt. De meest actuele versie van ons Privacy beleid kunt u steeds terugvinden op onze site www.gaomautorijschool.nl.